ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
Ωρίων, το Δίκτυο των Κυνηγών

Σύσταση για την Εκπαίδευση των Κυνηγών
Μετάφραση-επιμέλεια: ΩΡΙΩΝ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Σύσταση Αρ. R (85) 17
της Επιτροπής των Υπουργών στα Κράτη μέλη για την Εκπαίδευση των Κυνηγών (1)
(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 23 Σεπτεμβρίου 1985 κατά την 388η συνάντηση των Αναπληρωτών Υπουργών)

Η Επιτροπή Υπουργών, υπό τους όρους του άρθρου 15.β του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των συνεδριάσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος σχετικά με την προστασία της άγριας ζωής.

Έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής στην Ευρώπη και των Φυσικών Οικοτόπων.

Αναγνωρίζοντας ότι η άγρια ζωή πρέπει να διατηρηθεί για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές για την επιστημονική, αισθητική, πολιτιστική και εκπαιδευτική αξία της.

Θεωρώντας ότι η θήρα μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση της άγριας ζωής υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τις οικολογικές ανάγκες των ειδών και τις απαιτήσεις της βιολογικής ισορροπίας.

Σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες μέθοδοι και συμπεριφορές μπορεί να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για κάποια είδη.

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των κυνηγών και η καλύτερη ενημέρωση τους για τις ευθύνες τους έναντι της φυσικής κληρονομιάς,

Συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών:

 1. Να λάβουν υπ' όψη την επιθυμία, όπου δεν συμβαίνει ήδη, του δικαιώματος υποβολής προς έκδοση κυνηγετικών αδειών, μόνο μετά από επιτυχία σε μια εξέταση που αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό τεστ.
 2. Να λάβουν υπ' όψη, κατά την κατάρτιση της ύλης για μια τέτοια εξέταση, τις συνημμένες προτάσεις στην παρούσα Σύσταση.
 3. Να συνεργάζονται με τους σχετικούς συλλόγους και άλλους φορείς για την προώθηση της εκπαιδευτικής δράσης, προς ενθάρρυνση των κυνηγών να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους για την πανίδα γενικά, των οικοτόπων της και τη διαχείριση της άγριας ζωής.
 4. Να συστήσουν στους σχετικούς συλλόγους και άλλους φορείς το καθήκον για την δημιουργία και την τήρηση από τους κυνηγούς ενός κώδικα συμπεριφοράς, με βάση τις προτάσεις στο παράρτημα II.

(1) Όταν υιοθετήθηκε αυτή η Σύσταση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10.2.c του Κανονισμού διαδικασίας για τις συνεδριάσεις των Αναπληρωτών Υπουργών, διατήρησε το δικαίωμα για την Κυβέρνηση του, μη συμμόρφωσης προς αυτήν.


Παράρτημα Ι στη Σύσταση No. R (85) 17
Προτάσεις για την ύλη εξετάσεων των κυνηγών

A. Θεωρητική δοκιμασία

 1. Γνώση της πανίδας και των συνηθειών: Αναγνώριση και χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών θηραμάτων και των προστατευομένων ειδών
  • Περιγραφή
  • Οικότοπος
  • Ίχνη παρουσίας
  • Συμπεριφορά
  • Διαιτολόγιο
  • Αναπαραγωγή
  • Δυναμική του πληθυσμού
  • Διαχείριση του πληθυσμού
  • Ασθένεια
  • Επίπτωση των ειδών στο περιβάλλον
  • Ειδικές ρυθμίσεις
  • Κύριοι βιότοποι και χωρητικότητα των διαφόρων περιβαλλόντων
  • Επιπτώσεις της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Ρόλος των αρπακτικών
  • Εισαγωγή και επανεισαγωγή ειδών
  • Αποθεματοποίηση και απελευθέρωση ζώων

 2. Γνώση των εθνικών και διεθνών διατάξεων και της νομοθεσίας που διέπει το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης
  • Στοιχειώδης γνώση της διεθνούς νομοθεσίας
  • Γνώση της εθνικής νομοθεσίας
  • Εξάσκηση των δικαιωμάτων θήρας
  • Περιορισμοί στο κυνήγι
  • Αδεια Κυνηγίου
  • Περιοχές κυνηγίου (χρήση, μίσθωση)
  • Περίοδοι κυνηγίου
  • Κυνηγετικά σχέδια
  • Έλεγχος των θηραματικών πληθυσμών
  • Οργάνωση και εποπτεία του κυνηγιού
  • Επιτρεπόμενα μέσα, μέθοδοι, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά
  • Αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από θηράματα και κυνηγούς
  • Ασφάλιση
  • Αξιόποινες πράξεις, έλεγχος
  • Φροντίδα του θηράματος
  • Προστατευόμενα είδη

 3. Διαχείριση των θηραμάτων και των οικοτόπων, μέθοδοι κυνηγιού και πρακτική εξάσκηση
  Στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης: πυκνότητα του πληθυσμού, διάρθρωση του πληθυσμού (ηλικία, φύλο), ποσοτική αύξηση, κατάσταση του πληθυσμού
  • Μέτρηση πληθυσμών
  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της χωρητικότητας
  • Γνώση των πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και άλλου επιτρεπόμενου κυνηγετικού εξοπλισμού
  • Κανόνες ασφαλείας
  • Κυνηγετικά σκυλιά
  • Χειρισμός του νεκρού θηράματος

 4. Ηθική. Συμπεριφορά των κυνηγών προς:
  • Την πανίδα και το περιβάλλον της
  • Τα ζωντανά και νεκρά θηράματα
  • Τους ίδιους τους εαυτούς τους
  • Αλλους χρήστες της φύσης
  • Αλλους κυνηγούς
  • Την περιουσία άλλων ανθρώπων

Β. Πρακτική δοκιμασία

Παρατήρηση: Μπορεί να προβλεφτεί μια δοκιμαστική περίοδος πριν από την τελική έκδοση της άδειας.


Παράρτημα ΙΙ στη σύσταση Νο R (85) 17
Προτάσεις για έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους κυνηγούς

Ο σκοπός αυτού του κώδικα είναι η προώθηση της κυνηγετικής ηθικής ως ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα για κάθε νομικό σύστημα, όσο καλό και να είναι ήδη. Ο κυνηγός φέρει ευθύνη για μια φυσική κληρονομιά που πρέπει να περάσει στις επόμενες γενιές και δεν πρέπει απλώς να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς του κυνηγιού, αλλά να τηρεί και τους κανόνες που διέπουν την οικολογική ισορροπία.
Πρέπει να είναι ενήμερος για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του απέναντι στη φύση γενικά και ειδικότερα στα θηράματα, όπως επίσης απέναντι σε άλλους ανθρώπους και ιδιοκτησίες. Ένα υψηλό πρότυπο συμπεριφοράς θα βοηθήσει τον κυνηγό να κερδίσει το σεβασμό των άλλων.
Κυνήγι, τώρα μια δραστηριότητα αναψυχής, κάποτε όμως χρησίμευε για την κάλυψη υλικών αναγκών. Στη σημερινή Ευρώπη συνεπάγεται αναπόφευκτα ένα στοιχείο διαχείρισης. Αυτή η στροφή προς ένα ρόλο διαχείρισης θηραμάτων από τους κυνηγούς, έχει ήδη αρχίσει και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Κανόνες συμπεριφοράς


 1. Σεβαστείτε τους περιορισμούς των κυνηγετικών σας δικαιωμάτων : υπαγορεύονται πρωταρχικά από τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και των οικοτόπων τους
  1. Θηρεύετε μόνο τα επιτρεπόμενα είδη. Ο πυροβολισμός προστατευόμενου είδους είναι πράξη ανάξια για έναν κυνηγό.
  2. Μην συσχετίζετε την απόλαυση του κυνηγίου με τη συνολική κάρπωση. "Ο καλύτερος κυνηγός δεν είναι αυτός με τα περισσότερα θηράματα στο ενεργητικό του".
  3. Σεβαστείτε τις απαγορευμένες περιόδους θήρας και τηρείτε τις νόμιμες μεθόδους και τα όρια κάρπωσης.

 2. Αντιμετωπίζετε όλα τα θηράματα με σεβασμό
  1. Απέχετε από κάθε πρακτική αντίθετη προς το πνεύμα και την ηθική του κυνηγιού.
  2. Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους μη επιλεκτικής ή μαζικής σύλληψης θηραμάτων.
  3. Μην κυνηγάτε όταν οι πληθυσμοί των ζώων ή η δυνατότητά τους να επιβιώνουν, μειώνονται από φυσικές συνθήκες ή όταν αυτές οδηγούνε σε μεγάλες συγκεντρώσεις θηραμάτων, οι οποίες διευκολύνουν την υπερκάρπωση σε σχέση με τη συνήθη κυνηγετική πρακτική. Βοηθήστε όλα τα άγρια ζώα να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες.
  4. Αναγνωρίσετε το ζώο πριν πυροβολήσετε.
  5. Πυροβολείτε μόνο σε κανονικές αποστάσεις και υπό κανονικές συνθήκες βολής.
  6. Μην πυροβολείτε κοντά στα όρια των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή διαχείριση των θηραμάτων.
  7. Αποφύγετε την πρόκληση άσκοπης ταλαιπωρίας στο θήραμα και μην εγκαταλείπετε τραυματισμένα ή νεκρά θηράματα, οργανώστε μια συστηματική αναζήτηση.
  8. Κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση των θηραμάτων που έχετε καρπωθεί.
  9. Μην κυνηγάτε για οικονομικό όφελος.

 3. Επιδιώξετε να είστε ικανός και υπεύθυνος κυνηγός
  1. Να γνωρίζετε όσο το δυνατόν περισσότερα για την οικολογία των ειδών
  2. Να γνωρίζετε τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το κυνήγι και τη διατήρηση της άγριας ζωής.
  3. Να συμμετέχετε σε ομάδες δράσης που αποσκοπούν όχι μόνο στην υπεράσπιση των συμφερόντων των κυνηγών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της άγριας ζωής.
  4. Να διατηρείτε επαφή με τις υπηρεσίες και τους συλλόγους που είναι υπεύθυνοι για το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης.
  5. Μιλήστε με τους αξιωματούχους των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών και με μέλη της αγροτικής και της δασικής κοινότητας για να τους υπογραμμίσετε τις απαιτήσεις της διατήρησης του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.
  6. Πάρτε μέρος σε επιστημονικές μελέτες για την άγρια ζωή.
  7. Βελτιώστε την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των νέων κυνηγών με το δίδαγμα και το παράδειγμά σας.

 4. Να είστε ενήμεροι για τις ευθύνες σας έναντι της φυσικής κληρονομιάς που είναι κοινή για όλη την ανθρωπότητα
  1. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αποδημητικά είδη και στις ιδιαίτερες ανάγκες τέτοιων ειδών που διέρχονται ή ξεχειμωνιάζουν στη χώρα σας.
  2. Φροντίστε ώστε οι παραδοσιακοί τρόποι θήρας σε κάθε χώρα να επιτρέπουν την καθ' ολοκληρία διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών.
  3. Βοηθήστε την επιστημονική έρευνα για τα είδη των αποδημητικών πουλιών, ιδιαίτερα απαντώντας σε έρευνες για συναντήσεις και καρπώσεις και επιστρέφοντας τα δακτυλίδια που βρίσκετε σε πουλιά που θηρεύσατε ή βρήκατε νεκρά.

 5. Είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας ενέργειες, τηρείτε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας

  1. Όταν δεν κυνηγάτε
   • Διατηρείτε το όπλο σας άδειο και αν είναι δυνατό λυμένο και τοποθετημένο μακριά από παιδιά και άλλους ενηλίκους. Οι ίδιες προφυλάξεις ισχύουν και για τα φυσίγγια.
   • Κατά την οδήγηση έχετε το όπλο σας λυμένο ή στη θήκη του.
   • Βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

  2. Κατά τη διάρκεια του κυνηγίου
   • Χρησιμοποιείτε τα καταλληλότερα όπλα και πυρομαχικά, έτσι ώστε οι βολές να γίνονται σωστά.
   • Βεβαιωθείτε ότι η κάννη του όπλου σας δεν είναι φραγμένη.
   • Υπακούτε στις οδηγίες του επικεφαλής της κυνηγετικής ομάδας.
   • Μην κλείνετε το κλείστρο αν η κάννη δεν είναι στραμμένη προς το έδαφος.
   • Ποτέ μην μεταφέρετε το όπλο σε οριζόντια θέση.
   • Ανοίξτε και αδειάστε το όπλο όποτε συναντήσετε φυσικά εμπόδια.
   • Αδειάστε το όπλο σας και κρατήστε ανοιχτό το κλείστρο κατά τη μετακίνηση από ένα μέρος στο άλλο κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
   • Εντοπίστε τους κοντινούς σας κυνηγούς και καθέναν που συμμετέχει στο κυνήγι όπως επίσης και περιπατητές και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν σε ποια θέση βρίσκεστε.
   • Ποτέ μην πυροβολείτε προς θάμνους ούτε προς την κατεύθυνση άλλου προσώπου, ακόμη και αν φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός βολής. Πάντα να είστε βέβαιοι για τον τελικό προορισμό του βλήματος.
   • Προσέξτε τους εξοστρακισμούς (σε παγωμένο ή πετρώδες έδαφος, κλπ).

 6. Δείξετε ενδιαφέρον για τους άλλους

  1. Αποφεύγετε τις ζημιές σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις (διέλευση μέσα από καλλιέργειες, διατάραξη της ησυχίας κατοικίδιων ζώων, εγκατάλειψη ανοιχτών θυρών, κλπ.)
  2. Συντηρείτε τη δημόσια περιουσία (σήματα, πινακίδες, τηλεφωνικά καλώδια, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος)
  3. Να είστε ευγενικοί και να βοηθάτε όσους βρεθούν κοντά σας.
  4. Μη ρυπαίνετε το περιβάλλον. Μαζεύετε τους άδειους κάλυκες.
  5. Βοηθήστε στην αποτροπή καταστροφής των καλλιεργειών από θηράματα.
  6. Φροντίστε ώστε κάθε αποζημίωση που αφορά σε τέτοιας μορφής ζημία και για την οποία είστε υπεύθυνοι, να καταβάλλεται άμεσα.

 7. Να είστε ένας καλός διαχειριστής

  Α. Προστατέψετε και διαχειριστείτε τους θηραματικούς πληθυσμούς
  1. Περιορίστε την κάρπωση έτσι ώστε να διατηρηθεί μια βέλτιστη πυκνότητα των διαφορετικών πληθυσμών και να επιτραπεί η αναγέννηση τους.
  2. Διατηρήστε έναν υγιεινό, ισορροπημένο και διαφοροποιημένο θηραματικό πληθυσμό που να είναι προσαρμοσμένος στις τοπικές συνθήκες.
  3. Παρακολουθείτε προσεκτικά την εξέλιξη της ποιότητας και της ποσότητας των θηραμάτων.
  4. Αναγνωρίστε τον ουσιαστικό ρόλο των αρπακτικών.
  5. Αναφέρετε αμέσως τυχόν εντοπισμό κάποιας νόσου στις αρμόδιες αρχές.
  6. Διατηρείστε ή ανασυγκροτείστε τα αποθέματα θηραμάτων από τοπικούς πληθυσμούς, φροντίζοντας να αποφύγετε κινδύνους γενετικής πρόσμιξης ή μολύνσεων.
  7. Προτρέψτε τις αντιπροσωπευτικές σας οργανώσεις, να διαπραγματευτούν με τις τοπικές αρχές τη θέσπιση σχεδίων θήρας, καθορίζοντας ότι οι ποσοστώσεις κάρπωσης, θα βασίζονται σε υγιείς διαχειριστικούς κανόνες
  8. Αποφεύγετε την πρακτική της απελευθέρωσης θηραμάτων αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού.
  9. Υποστηρίξτε τα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας.

  Β. Προστατέψετε και διαχειριστείτε τις κυνηγετικές περιοχές
  1. Βοηθήστε στη διατήρηση της ποικιλομορφίας των οικοτόπων, η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του πλούτου της φύσης και την εγγύηση για το μέλλον του κυνηγιού, μέσω της διατήρησης των υφιστάμενων οικοτόπων και την αποκατάσταση τους, όπου είναι αναγκαίο.
  2. Προσπαθήστε να αποφευχθεί η καταστροφή των υδροβιοτόπων, απαραίτητων για τα υδρόβια θηράματα και τη μεταναστευτική πανίδα.
  3. Τροφοδοτήστε κυνηγετικές περιοχές ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες των θηραμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
  4. Αποφεύγετε κάθε άσκοπη ενόχληση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.
  5. Επιδιώξετε τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων με τη δασική και αγροτική κοινότητα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβλαβείς πρακτικές (χρήση χημικών, ισοπέδωση των αναχωμάτων και φυσικών φρακτών, μπάζωμα λιμνών και τάφρων, κάψιμο καλαμιών, κτλ).

Ακολουθεί το κείμενο στην Αγγλική

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RECOMMENDATION No. R (85) 17
OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON THE TRAINING OF HUNTERS (1)
(Adopted by the Committee of Ministers on 23 September 1985 at the 388th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Having regard to the resolutions of the European Ministerial Conferences on the Environment concerning the protection of wildlife;

Having regard to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats;

Recognising that wildlife must be preserved for present and future generations for its scientific, aesthetic, cultural and educational value;

Considering that hunting may be regarded as an important element in the management of wildlife provided that it respects the ecological needs of species and the requirements of biological equilibria;

Noting however that certain methods and forms of behaviour may have harmful effects on some species;

Conscious of the need to ensure the training of hunters and to make them more aware of their responsibilities towards the natural heritage,

Recommends the governments of member states:

 1. to consider the desirability, where it is not already the case, of subjecting the issue of a game licence to the passing of an examination consisting of a theoretical and a practical test;
 2. to take into account, when drawing up the syllabus for such an examination, the suggestions appended to this recommendation;
 3. to co-operate with the relevant associations and other bodies in promoting educational action to encourage hunters to perfect their knowledge of fauna in general and of its habitats and of wildlife management;
 4. to commend to the relevant associations and other bodies the task of adhering to and setting up a code of conduct for hunters, on the basis of the suggestions found in Appendix II.

(1) When this recommendation was adopted, the Representative of Greece, in application of Article 10.2.c of the Rules of Procedure for the meetings of the Ministers' Deputies, reserved the right of his Government to comply with it or not.


Appendix I to Recommendation No. R (85) 17
Suggestions for the hunters' examination syllabus

A. Theoretical test

 1. Knowledge of fauna and habits: identification and characteristics of game species and protected species
  • description
  • habitat
  • signs of presence
  • behaviour
  • diet
  • breeding
  • population dynamics
  • population management
  • disease
  • impact of the species on the environment
  • specific arrangements
  • main biotopes and capacity of various environments
  • impact of agriculture and forestry
  • role of predators
  • introduction and reintroduction of species
  • stocking and release of animals

 2. Knowledge of national and international provisions and legislation governing hunting and nature conservation
  • elementary knowledge of international law
  • knowledge of national legislation
  • exercise of hunting rights
  • restrictions on hunting
  • hunting permit
  • hunting grounds (use, rental)
  • hunting seasons
  • hunting plans
  • control of game populations
  • organisation and supervision of hunting
  • authorised means, methods, firearms and ammunition
  • compensation for damage caused by game and hunters
  • insurance
  • offences, control
  • care of game
  • protected species

 3. Management of game and habitats, hunting methods and practice
  Elements required for compiling management plans: population density, population structure (age, sex), quantitative increase, state of population
  • population measurement
  • improvement of environmental conditions and capacity
  • knowledge of firearms, ammunition and other authorised hunting equipment
  • safety rules
  • hunting dogs
  • treatment of dead game

 4. Ethics. Hunters' behaviour towards:
  • fauna and its environment
  • live and dead game
  • themselves
  • other users of nature
  • other hunters
  • other people's property

B. Practical test

Remark: A probationary period may be envisaged before final award of the permit.


Appendix II to Recommendation No. R (85) 17
Suggestions for a code of conduct for hunters

The purpose of this code is to foster hunting ethics as an essential complement to any legal system, however good it may be. The hunter bears responsibility for a natural heritage that must be passed on to future generations and must not only comply with hunting laws and regulations but also abide by the rules governing the ecological balance.
He must be aware of his obligations and responsibilities towards nature in general and game in particular, as well as towards other persons and property. A high standard of conduct will help the hunter to earn the respect of others.
Hunting, now a leisure activity, once served to meet material needs; in present-day Europe it inevitably entails an element of management. This shift towards a game-management role for hunters has already begun and should beencouraged.

Rules of conduct


 1. Respect the restrictions on your hunting rights: they are dictated primarily by the ecological requirements of species and their habitats
  1. Hunt only those species for which hunting is permitted; shooting an animal of a protected species is unworthy of a hunter.
  2. Do not associate the pleasure of hunting with the number of kills. "The best hunter is not the one with most kills to his credit."
  3. Respect closed seasons and abide by authorised methods and hunting boundaries.

 2. Treat all game with respect
  1. Refrain from any practice contrary to the spirit and ethics of hunting.
  2. Do not use methods of non-selective or mass capture.
  3. Do not hunt when game numbers or animals' ability to survive are diminished by natural conditions or where these result in exceptional concentrations facilitating kills in excess of normal hunting practice. Help all wildlife to survive in difficult circumstances.
  4. Identify the animal before shooting.
  5. Shoot only at normal distances and in normal shooting conditions.
  6. Do not shoot close to the boundaries of protected areas, which are indispensable to sound game management.
  7. Avoid inflicting unnecessary suffering on game and do not abandon wounded or dead game; organise a systematic search.
  8. Make the best possible use of the game you have killed.
  9. Do not hunt for gain.

 3. Seek to be a competent and responsible hunter
  1. Know all you can about the ecology of species.
  2. Know the laws and regulations governing hunting and the conservation of wildlife.
  3. Participate in group action designed not only to defend the interests of hunters but also to improve the quality of wildlife.
  4. Maintain contacts with the authorities and associations responsible for hunting and nature conservation.
  5. Talk with environment officials and members of the farming and forestry community to impress upon them the requirements of conservation of the environment and wildlife.
  6. Take part in scientific wildlife studies.
  7. Further the education and behaviour of young hunters by precept and example.

 4. Be aware of your responsibilities towards the natural heritage shared by all of humanity
  1. Pay particular attention to migrating species and to the particular needs of such species passing through or wintering in your country.
  2. Take care that traditional ways of hunting in each country make all due allowance for the conservation of migratory species.
  3. Assist scientific research into migratory bird species, in particular by answering enquiries about numbers and kills and by returning rings found on birds shot or found dead.

 5. You are responsible for your own actions: strictly observe security rules

  1. When not hunting
   • leave your gun unloaded, if possible dismantled and placed out of reach of children and other adults; the same precautions apply to ammunition;
   • when driving keep your gun dismantled or in its case;
   • make sure your gun is in good working order.

  2. While hunting
   • use the most suitable weapons and ammunition so that shooting is done properly;
   • make sure that your gun barrel is not blocked;
   • obey instructions from the leader of the hunting party;
   • do not close the breech unless the barrels are pointed at the ground;
   • never carry a gun in a horizontal position;
   • open and unload your gun before negotiating obstacles;
   • unload your gun and leave the breech open when moving from one place to another during the hunt;
   • locate your neighbours and everyone taking part in the hunt as well as people out walking and make sure that they know where you are;
   • never shoot into a bush nor in the direction of another person even if he seems to be out of range; always make sure of the final destination of your projectile;
   • beware of ricochets (on icy or stony ground, etc.).

 6. Show concern for others

  1. Avoid damaging farms or woodland (trampling over crops, disturbing domestic animals, leaving gates open, etc.);
  2. Preserve public property (signs, sign-posts, telephone wires, power lines);
  3. Be courteous and helpful to others in the vicinity;
  4. Do not pollute; pick up your spent cartridges;
  5. Help prevent game damaging crops;
  6. See to it that any compensation for which you are liable for such damage is paid promptly.

 7. Be a good manager

  A. Protect and manage game populations
  1. Limit kills so as to maintain an optimum density of the various populations and to permit their regeneration.
  2. Maintain a healthy, balanced and diversified game population that is adapted to local conditions.
  3. Carefully monitor the development of game quality and quantity.
  4. Recognise the essential role of predators.
  5. Immediately report disease to the competent authorities.
  6. Maintain or replenish game stocks from local strains, taking care to avoid genetic and health risks.
  7. Prompt representative organisations to negotiate the establishment of hunting plans with the local authorities, setting kill quotas based on sound rules of management.
  8. Avoid the practice of releasing game immediately before or during a hunt.
  9. Support measures to combat poaching.

  B. Protect and manage hunting grounds
  1. Help maintain the diversity of habitats, which is the very foundation of nature's richness and the guarantee of hunting's future, by conserving existing habitats and restoring them where necessary.
  2. Strive to prevent the destruction of wetlands essential for water game and migrating fauna.
  3. Equip hunting areas so that they can meet the needs of game throughout the year.
  4. Avoid all unnecessary disturbance during the mating season.
  5. Conduct joint activities with the farming and forestry community in order to limit harmful practices (chemical treatment, levelling of embankments and hedges, filling in of pools and ditches, burning off stubble, etc.).

Πηγή: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(85)17,   PDF,  Αντίγραφο