ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
Το νέο Καταστατικό του Ωρίωνα (2006)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
"ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ"

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 1. Ιδρύεται στη Ελλάδα, Σύλλογος με την επωνυμία «Το Δίκτυο των Κυνηγών – Ωρίων» και στην Αγγλική «ORION the HUNTERS’NET».
 2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας του νομού Αττικής.
 3. Ο Σύλλογος έχει Πανελλαδικό χαρακτήρα και μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Η ανάπτυξη οικολογικής και κυνηγετικής συνείδησης και η διάδοση στην κοινωνία της ηθικής του κυνηγίου.
 3. Η δημιουργία εθνικού και διεθνούς δικτύου συνεργασίας, πληροφόρησης και νομικής βοήθειας για τοπικά και εθνικά προβλήματα του περιβάλλοντος.
 4. Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας βελτίωσης βιοτόπων, φιλοθηραματικών έργων και άλλων δραστηριοτήτων στη φύση σε όλη την Ελλάδα.
 5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση και προώθηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαχείρισης βιοτόπων.
 6. Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενεργειών και προγραμμάτων, που θα βοηθήσουν την διάσωση και την αναβάθμιση του θεσμού του κυνηγίου, η πρότασή τους στις Κυνηγετικές Οργανώσεις, και όπου είναι δυνατόν η υλοποίησή τους από τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ μας.
 7. Η άμεση απάντηση και παρέμβαση στους κοινωνικούς χώρους, σε κάθε προσπάθεια αντικυνηγετικής προπαγάνδας με όλους τους δυνατούς τρόπους, όταν και όπου θίγονται τα κυνηγετικά μας ιδεώδη με συκοφαντικές αναφορές, λέξεις ή με κάθε είδους προβολή αναληθών γεγονότων και η παρέμβαση σε ανάλογες δίκες.
 8. Η άμεση καταγγελία κάθε αντικυνηγετικής ενέργειας, όπως προπαγάνδας, λαθροθηρίας, παράνομης υλοτόμησης και δόμησης, κ.α., σε όλα τα υπεύθυνα όργανα, όπως Δασικές αρχές, Κυνηγετικές Οργανώσεις και Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.
 9. Η συλλογή στοιχείων, νομικών γνώσεων και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου μας.
 10. Η ανάπτυξη, και η σύσφιξη φιλικών και συναδελφικών δεσμών μεταξύ των μελών μας με διάφορες συναντήσεις, εκδηλώσεις, εορτές, εκδρομές κ.α.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών και φίλων του Συλλόγου.
 3. Οι διάφορες δωρεές, κληρονομιές, εισφορές, επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις από ιδιώτες, επιχειρήσεις, και οποιουδήποτε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 4. Η αμοιβή από την διάθεση εντύπων, σημάτων, ημερολογίων, ενθυμίων, λαχνών και τυχόν έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 5. Οι τόκοι κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Σύλλογος.
 6. Οι επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς για την εκπόνηση μελετών και συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης και εμπλουτισμού θηραμάτων και γενικά από την συμμετοχή μεμονωμένα ή με άλλους φορείς στην εκπόνηση μελετών και έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του κυνηγιού στην Ελλάδα.
 7. Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει απαραίτητα να εντάσσονται σε σχετικό άρθρο του προϋπολογισμού που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ

 1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν κατ’ αρχήν να είναι Έλληνες πολίτες, που αποδέχονται το καταστατικό του Συλλόγου και υποστηρίζουν τους σκοπούς του. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.
 2. Τακτικά μέλη είναι: Οι νόμιμοι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας και έχοντες δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του Ιντερνέτ.
 3. Έκτακτα μέλη είναι: Όσοι δεν πληρούν κάποια από τις δύο προϋποθέσεις των τακτικών μελών. Τα έκτακτα μέλη μπορούν να ενταχθούν στα τακτικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μεταγενέστερα αποκτήσουν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.
 4. Επίτιμα μέλη είναι: Όσοι με την δραστηριότητά τους υπηρέτησαν στο παρελθόν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς του Συλλόγου, και εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν. Επίσης όσοι προσέφεραν ή εξακολουθούν να προσφέρουν στον Σύλλογο εξαιρετικές ηθικές ή υλικές υπηρεσίες. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν τέλος εγγραφής, ούτε ετήσιες συνδρομές. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα επίτιμα και έκτακτα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
 6. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 7. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα μητρώα του Συλλόγου και δεν κληρονομείται.
 8. Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενταχθούν στο Σύλλογο, με την ιδιότητα του έκτακτου ή επίτιμου μέλους, και μη Έλληνες πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ τη δαπάνη για την εγγραφή στο Σύλλογο, καθώς και την ετήσια και τυχόν έκτακτες εισφορές. Το ύψος του τέλους εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται τουλάχιστον στις τακτικές συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Συλλόγου.
 2. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπο κείμενο. Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, ο Κυνηγετικός Σύλλογος όπου είναι εγγεγραμμένος και ο αριθμός μητρώου του σε αυτόν. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη μπορούν να υποβάλουν μόνο έντυπη αίτηση και μάλιστα χωρίς να αναφέρουν απαραίτητα Κυνηγετικό Σύλλογο και αρ. μητρώου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την αίτηση στην πρώτη του συνεδρίαση, η οποία αποφασίζει για την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την αίτηση. Επί απορριπτικής απόφασης του ΔΣ, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικώς επί της αιτήσεως εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλος διαγράφεται από το μητρώο μελών του Συλλόγου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις παρακάτω περιπτώσεις: Α. Όταν υποβάλει εγγράφως την παραίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  Β. Όταν η συμπεριφορά του κριθεί ασυμβίβαστη με τις αρχές και το καταστατικό του Συλλόγου και όταν προβαίνει σε ενέργειες με πρόθεση να βλάψει τα συμφέροντα του Συλλόγου.
  Γ. Όταν διαπιστωθεί ότι παραβίασε την ισχύουσα κυνηγετική νομοθεσία.
  Δ. Όταν με δημόσιες παρεμβάσεις του στρέφεται εναντίον των αρχών και των σκοπών του Συλλόγου.
  E. Όταν δεν καλύπτει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του έναντι του Συλλόγου και αφού έχει ειδοποιηθεί γι αυτό τουλάχιστον δύο φορές.
 2. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μέλους, η διαδικασία διαγραφής του δεν αρχίζει πριν από την κλήση του υπό διαγραφή μέλους σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του μέλους να απολογηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, την διαγραφή του μέλους χωρίς την απολογία του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, αφού λάβει υπ όψιν την εισήγηση του ΔΣ και την απολογία του υπό διαγραφή μέλους. Η απόφαση κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος, το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με το νόμο, να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, εφόσον ελήφθη κατά παράβαση του καταστατικού και του νόμου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης.
 3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τον Σύλλογο. Η αποχώρηση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται τρεις μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους, και ισχύει για το τέλος αυτού, και αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμείς οικονομικές ή άλλες πάσης φύσεως υποχρεώσεις του. Καταβληθείσες έως της γνωστοποιήσεως εισφορές δεν επιστρέφονται.
 4. Τα πρόσωπα που έπαυσαν να έχουν την ιδιότητα του μέλους δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ούτε μπορούν να αναλάβουν τις εισφορές τους, ενώ εξακολουθούν να οφείλουν τις εισφορές για το χρόνο που ήταν μέλη.  Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να παραγράφει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές των αποχωρούντων ή διαγραφέντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής και κάθε ιδιώτη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του (στην οποία θα καθορίζονται σαφώς το περιεχόμενο και τα όριά της) να χορηγεί ειδική ή γενική εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον τρίτων, οριζόμενων στη σχετική απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συλλογικά όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς κατ' έτος και εκτάκτως όποτε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου (εκτός των περιπτώσεων παύσης ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής που απαιτούνται τα 2/5).
 3. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση καλείται δεύτερη εντός οκτώ (8) ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν προσέλθουν. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΔΣ. Μετά από τη διαπίστωση της αναγκαίας απαρτίας, ως πρώτο θέμα της ΓΣ συζητείται η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα αυτής που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία δι’ ανατάσεως των χειρών εκτός αν η ΓΣ αποφασίσει διαφορετικά. Ο Πρόεδρος της ΓΣ μπορεί να ζητήσει από την ΓΣ την εκλογή συμπληρωματικού αριθμού βοηθών Γραμματέων αν το κρίνει σκόπιμο. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ ο γραμματέας τηρεί πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο της ΓΣ.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρόντων τακτικών μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας για θέματα Εγκρίσεως Ισολογισμού, Προϋπολογισμού, Απαλλαγή Ευθύνης ΔΣ, Θεμάτων Εμπιστοσύνης και στις Αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων. Επίσης με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις οποίες θα αποφασίσει κάτι τέτοιο το ΔΣ ή η πλειοψηφία των μελών.
 5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Η πρόσκληση των μελών πρέπει να γίνεται προ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών (για την πρώτη συνεδρίαση) και πέντε (5) τουλάχιστον ημερών για την επαναληπτική. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του Συλλόγου και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα ο χρόνος, ο τόπος, στον οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και τα θέματα προς συζήτηση. Θέματα πέραν των καθοριζομένων στην πρόσκληση δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός αν η απόφαση για συζήτησή τους εγκριθεί ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη. Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα: α. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
  β. Έγκριση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
  γ. Απαλλαγή ή μη ΔΣ για την περασμένη διαχειριστική περίοδο
  δ. Ενημέρωση μελών για δραστηριότητες προηγουμένης περιόδου (από την τελευταία ενημέρωση μέχρι σήμερα)
  ε. Προβλέψεις και σχέδια για μελλοντικές δραστηριότητες και ενέργειες
  στ.Θέματα που ορίζονται από το καταστατικό (π.χ. εφέσεις αποβαλλομένων μελών) ή από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
  ζ. Θέματα που ορίζει το ΔΣ.
  η. Θέματα που έχουν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου.
 6. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο ή αν αυτό ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Η πρόσκληση των μελών πρέπει να γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών (για την πρώτη συνεδρίαση) και πέντε (5) τουλάχιστον ημερών για την επαναληπτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μειώσει την προθεσμία αυτή μέχρι πέντε ημέρες, (για την πρώτη συνεδρίαση). Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του Συλλόγου και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα ο χρόνος, ο τόπος, στον οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και τα θέματα προς συζήτηση. Θέματα πέραν των καθοριζομένων στην πρόσκληση δεν μπορούν να συζητηθούν.
 7. Σε περίπτωση που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήματος των μελών, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο ΔΣ, υπογεγραμμένο από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συζητήσει το αίτημα εντός 20 ημερών από την υποβολή του και να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από την συζήτηση του αιτήματος.
 8. Θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα αναφερόμενα στην αίτηση των μελών. Το ΔΣ μπορεί να ορίσει και αυτό επιπρόσθετα θέματα για συζήτηση.
 9. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το καταστατικό στη αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις σε αυτήν λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Στις ΓΣ και στις αρχαιρεσίες-ψηφοφορίες επιτρέπεται στα μέλη να παρίστανται ή να εκπροσωπούνται πλήρως από αντιπρόσωπο με σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μέλους. Ο αντιπρόσωπος θα καταθέτει την εξουσιοδότηση κατά την έναρξη της συνελεύσεως στο προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σύλλογο διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Δραστηριοτήτων και δύο (2) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με καθολική μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής. Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες συμμετοχής με τη ιδιότητα του τακτικού μέλους στο Σύλλογο (την ημέρα προκήρυξης των εκλογών) έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα.
 2. Εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών, ο πλειοψηφήσας κατά τις εκλογές σύμβουλος, καλεί σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Δραστηριοτήτων και τα δύο (2) μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου πλειονοψηφήσαντος να συγκαλέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την θέση του αναλαμβάνει ο δεύτερος πλειοψηφήσας κ.ο.κ.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση αδυναμίας του από τον Αντιπρόεδρο, ή αν ζητήσουν τη σύγκληση τουλάχιστον τρία μέλη του. Η πρόσκληση σύγκλισης αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα και πρέπει να κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του ΔΣ τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Θέματα πέραν των καθοριζομένων στην πρόσκληση δεν μπορούν να συζητηθούν εκτός αν το ΔΣ αποφασίσει ομόφωνα την συζήτησή τους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστο τέσσερα (4) μέλη. Για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) θετικές ψήφοι.
 5. Το ΔΣ συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το θεωρεί σκόπιμο.
 6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, μπορεί να χάσει το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν κωλύεται για σοβαρούς λόγους και το κώλυμα γνωστοποιείται εγκαίρως στον Πρόεδρο.
 7. Εφ' όσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστούν σε λιγότερα των πέντε (λόγω παύσης, παραίτησης κ.λπ.), τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (που δεν μπορούν να είναι λιγότερα από 5) έχουν υποχρέωση να καλέσουν το συντομότερο δυνατό τον πρώτο κατά σειρά εκλεγέντα αναπληρωματικό (ή και επόμενους αν χρειαστεί) για να αναλάβει καθήκοντα μέλους ΔΣ. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί υποψήφιοι (είτε διότι δεν εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογές είτε λόγω άρνησης ή αδυναμίας τους να καταλάβουν την χηρεύουσα θέση ή θέσεις), το ΔΣ καλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την εκλογή νέου (ή νέων) μέλους (ή μελών) ΔΣ για την πλήρωση των κενών θέσεων.
 8. Μετά την πλήρωση των κενών θέσεων (με κλήση αναπληρωματικών ή με εκλογές), το ΔΣ αποφασίζει για ανακατανομή αξιωμάτων μέσα στο ΔΣ ή για συμπλήρωση του κενού αξιώματος.
 9. Το ΔΣ έχει την δυνατότητα να θεσμοθετεί και να καταργεί θέσεις Διευθυντών ή Στελεχών Ειδικών Λειτουργιών που θα καταλαμβάνονται μόνο από τακτικά μέλη. Τα στελέχη αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν ως εισηγητές σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Τα σχετικά με τον τρόπο επιλογής και λειτουργίας των Διευθυντών ή Στελεχών Ειδικών Λειτουργιών θέματα, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.
 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός όσων το καταστατικό ορίζει πως πρέπει να αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής ή και εξώδικα. Έχει τη γενική διεύθυνση και εποπτεία του Συλλόγου, και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και κάθε ένταλμα ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου.

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, διευθύνει το Γραφείο του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία τηρώντας και το σχετικό βιβλίο, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το μητρώο των μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρώντας αυτά σε ειδικό βιβλίο και παραλαμβάνει και παραδίδει, με πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, τα έπιπλα, τα αρχεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

Ταμίας

 1. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων, τηρεί στοιχεία διπλοτύπων αποδείξεων δίνοντας σχετική απόδειξη για κάθε είσπραξη και λαμβάνει απόδειξη για κάθε πληρωμή. Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να καταθέτει στο όνομα και για λογαριασμό του Συλλόγου, στην Τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό ο Σύλλογος, το ταμειακό υπόλοιπο, εφ' όσον αυτό υπερβαίνει τα 500Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οι χρηματικές καταθέσεις του Συλλόγου στην Τράπεζα αναλαμβάνονται από τον Ταμία βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και θα πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο της εξουσιοδότησης.
 3. Εκτελεί πληρωμές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάση ενταλμάτων με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
 4. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του ταμείου και για κάθε απώλεια χρημάτων. Στα εντάλματα απαραίτητα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάλματα μπορούν να μην εκδίδονται μόνο στην περίπτωση λειτουργικών δαπανών, οι οποίες εξαιρούνται από την διαδικασία αυτή με Πάγιες Αποφάσεις του ΔΣ. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και τα από το νόμο απαραίτητα λογιστικά και ταμειακά βιβλία, φροντίζει να είναι αυτά πάντοτε ενημερωμένα, όπως επίσης κρατά και πλήρη διαχειριστικά στοιχεία. Τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα και μονογραφημένα από αυτόν και τον Πρόεδρο και να φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 5. Φροντίζει για τη σύνταξη και παράδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης της οικονομικής και ταμειακής κατάστασης του Συλλόγου, τον απολογισμό και ισολογισμό της περασμένης χρήσης καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης.
 6. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, αντικαθιστά ένα μέλος του ΔΣ εκτός του Προέδρου που ορίζει με απόφασή του το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έφορος Δραστηριοτήτων

Τα καθήκοντα του Εφόρου Δραστηριοτήτων καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή μέλη αυτών μπορούν να παυθούν με Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα κληθεί με σκοπό την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για το θέμα αυτό. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήματος των 2/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου και για να γίνει δεκτό θα πρέπει η πρόταση παύσης να λάβει τα 2/3 των ψήφων των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση παύσης μεμονωμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να καλέσουν το συντομότερο δυνατό τον πρώτο κατά σειρά εκλεγέντα αναπληρωματικό (ή και επόμενους αν χρειαστεί) για να αναλάβει καθήκοντα μέλους ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί υποψήφιοι (είτε διότι δεν εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογές είτε λόγο άρνησης ή αδυναμίας τους να καταλάβουν την χηρεύουσα θέση ή θέσεις), το ΔΣ καλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την εκλογή νέου (ή νέων) μέλους (ή μελών) ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την πλήρωση των κενών θέσεων. Σε περίπτωση παύσης ολοκλήρου του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση που το έπαυσε, ορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με θητεία όχι μεγαλύτερη του ενός μηνός και προκηρύσσει άμεσα Γενική Συνέλευση, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Σε κάθε διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και συνέρχεται τακτικά 1 φορά το χρόνο, (ένα μήνα πριν από την Τακτική ΓΣ) και έκτακτα όποτε το θεωρεί σκόπιμο εφόσον αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον δύο μέλη της, τον Πρόεδρό της, ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσίασε από 2 τακτικές ή από τρεις συνεχείς (τακτικές και έκτακτες) συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, μπορεί να χάσει το αξίωμά του με ομόφωνη απόφαση των άλλων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και σύμφωνη γνώμη του ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομείναντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να καλέσουν το συντομότερο δυνατό τον πρώτο κατά σειρά εκλεγέντα αναπληρωματικό (ή και επόμενους αν χρειαστεί) για να αναλάβει καθήκοντα μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί υποψήφιοι (είτε διότι δεν εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογές είτε λόγω άρνησης ή αδυναμίας τους να καταλάβουν την χηρεύουσα θέση ή θέσεις), το ΔΣ καλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την εκλογή νέου μέλους εξελεγκτικής Επιτροπής για την πλήρωση της κενής θέσεως.
 3. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει διάρκεια τριών ετών.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα το αργότερο σε 15 ημέρες από την εκλογή της. Το έργο της είναι να παραλαμβάνει τα οικονομικά πεπραγμένα (ισολογισμό, αποδείξεις εισπράξεων και δαπανών, βιβλίο υλικού και ταμείου) κάθε ανέλεγκτης χρονιάς (χρήση 1/1 έως 31/12 εκάστου έτους) από το ΔΣ. Η παραλαβή γίνεται μετά από πρόσκληση του ΔΣ το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου της επομένης χρονιάς.
 5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, προβαίνει σε διαχειριστικό έλεγχο και παραδίδει σχετική έκθεση το αργότερο μετά από ένα μήνα (μέχρι και τις 15 Μαΐου). Επίσης, 30 ημέρες πριν τις εκλογές (αν διεξαχθούν κανονικά και 15 ημέρες πριν από αυτές αν προκηρυχθούν πρόωρα) παραλαμβάνει τα μέχρι την ημέρα προκήρυξης οικονομικά πεπραγμένα της τελευταίας ανέλεγκτης χρονιάς (ισοζύγιο, αποδείξεις εισπράξεων και δαπανών, βιβλίο υλικού και ταμείου) και παραδίδει την έκθεσή της στο ΔΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Κατά την ΓΣ ένα μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής (κατά προτίμηση ο Πρόεδρός της) και εν απουσία όλων κάποιο από τα μέλη του ΔΣ, παρουσιάζει την έκθεση στα μέλη.
 6. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν παραδώσει πόρισμα μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, το ΔΣ υποχρεούται να παραδώσει τα στοιχεία σε Λογιστή μέλος του ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος) μη έχοντα σωματειακή (μέλος), εργασιακή ή άλλη οικονομική σχέση με το Σύλλογο. Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη Γενική Συνέλευση κηρύσσεται αυτομάτως (ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα προσέλθουν) ως μη έχουσα απαρτία. Στην δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, το ΔΣ παρουσιάζει στα μέλη το πόρισμα του Λογιστή, που θα διαβαστεί στα μέλη κατά την διάρκεια της συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο, το πόρισμα δεν παραδοθεί στην Β' συνέλευση τότε η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται χωρίς τη παρουσίαση του πορίσματος.
 7. Σε αυτή την περίπτωση, το επόμενο ΔΣ υποχρεούται εντός τριμήνου από την παραλαβή από τον Λογιστή της έκθεσης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση του πορίσματος στα τακτικά μέλη, την έγκριση του απολογισμού και την απαλλαγή του περασμένου ΔΣ. Αν ο Λογιστής δηλώσει κώλυμα, αδυναμία ή παρουσιάσει υπερβολική καθυστέρηση (άνω του τριμήνου) στην σύνταξη του πορίσματος, η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει εντός διμήνου να παρουσιάσει δικό της πόρισμα με βάση το οποίο θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Κάθε τριετία, γίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσίες με καθολική, μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία για εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Eξελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για την εκλογή των παραπάνω οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όπως αναφέρει το άρθρο 9 και καλεί τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι για υποβολή υποψηφιότητας σε ένα από τα δύο προαναφερόμενα όργανα. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ο υποψήφιος πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει προκειμένου η υποψηφιότητά του να γίνει αποδεκτή.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις ανακηρύσσει το αργότερο μέχρι μία ημέρα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, τους υποψηφίους. Η πρόσκληση των επιτυχόντων στις εκλογές, γίνεται με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος σε αυτές συμβούλου (μέλους ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα) μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακήρυξη του από την Εφορευτική Επιτροπή, και σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον αμέσως επόμενο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο κ.ο.κ.
 3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το διπλάσιο των τακτικών, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει και το σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία ή δια ανατάσεως των χειρών, αν αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα κριτήρια πιστοποίησης της ταυτότητας των εκλογέων και της γνησιότητας του μητρώου ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στα αρχεία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου καταρτίζεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
 2. Τροποποίηση προσθήκη ή κατάργηση άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού μπορεί να γίνει με πρόταση του ΔΣ ή του 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ολοκληρώνει και συμπληρώνει το Καταστατικό, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει ίδια σφραγίδα, η οποία φέρει τουλάχιστον την επωνυμία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΣΑΦΕΙΑ

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού ερμηνεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που το ΔΣ θα συγκαλέσει για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας του ΔΣ να λάβει απόφαση, το θέμα παραπέμπεται απευθείας στην Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΑΛΥΣΗ

Ο Σύλλογος διαλύεται αν ο αριθμός των μελών του περιοριστεί σε λιγότερα απ' όσα απαιτεί η κείμενη νομοθεσία, η δε περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να διαλυθεί και κατά τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου γενικότερα. Σε περίπτωση που η απόφαση για την διάλυση γίνεται οικειοθελώς απαιτείται απόφαση ΓΣ με παρουσία σε αυτήν του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και συναίνεση των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού συγκληθεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόταση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να παραβρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου, η δε απόφαση τροποποίησης λαμβάνεται από την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, με εφαρμογή του άρθρου 99 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή στο οικείο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006

O Πρόεδρος


Φακιώλας Μιλτιάδης
Ο Γ.Γραμματέας


Παπαϊωάννου Νικόλαος


Σημείωση: Πρόκειται για την τελευταία αναθεώρηση του καταστατικού μας. Ψηφίστηκε από τη ΓΣ, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο και ενεγγράφη στο οικείο Βιβλίο Σωματείων εντός του 2006.