ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ωρίωνα
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Συλλόγου:
ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Άρθρο 1
Γενικά
 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕσΚαΛ) του συλλόγου «Το Δίκτυο των Κυνηγών – Ωρίων», εξειδικεύει τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου στα πλαίσια που ορίζει το εγκεκριμένο Καταστατικό.
 2. Για όσα θέματα δεν υπάρχει αναφορά στον ΕσΚαΛ, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία, καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).
 3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΕσΚαΛ και Καταστατικού, υπερισχύει και εφαρμόζεται το Καταστατικό.
 4. Η ΓΣ και το ΔΣ δε μπορεί να λαμβάνουν αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με όρους του ΕσΚαΛ.
Άρθρο 2
Θέματα συνδρομών και μή ταμειακώς εντάξει μελών
 1. Η ετήσια συνδρομή εκάστου έτους καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη (τακτικά και έκτακτα, πλην των επίτιμων), το αργότερο έως και πριν από την έναρξη της ετήσιας τακτικής ΓΣ του ιδίου έτους. Η συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη σε μία δόση (εφ άπαξ).
 2. Από την αρχή εκάστου ημερολογιακού έτους έως και πριν από την έναρξη της ετήσιας τακτικής ΓΣ του ιδίου έτους, «ταμειακώς εντάξει» θεωρείται όποιος έχει καταβάλλει μέχρι και τη συνδρομή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
 3. Από την έναρξη της ετήσιας τακτικής ΓΣ και έως το τέλος του έτους, «ταμειακώς εντάξει» θεωρείται μόνο όποιος έχει καταβάλλει τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 4. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τη συνδρομή του μέχρι την ετήσια τακτική ΓΣ, θεωρείται «μή ταμειακώς εντάξει».
 5. Τα επίτιμα μέλη θεωρούνται «ταμειακώς εντάξει» από την ημερομηνία της ανακήρυξής τους και για όσο χρόνο κατέχουν αυτή την ιδιότητα.
 6. Το ΔΣ οφείλει να ενημερώνει όλα τα μέλη που δεν έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους, τουλάχιστον δύο φορές πριν την έναρξη της τακτικής γενικής συνέλευσης και την οριστικοποίηση του καταλόγου των ταμειακώς εντάξει μελών.
 7. Τα μή ταμειακώς εντάξει μέλη δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο γραφείο του συλλόγου, ούτε στον ιδιαίτερο χώρο μελών στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
 8. Η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών γίνεται υποχρεωτικά και μόνο από την παλαιότερη προς την πιο πρόσφατη. Ως οφειλόμενη νοείται και η συνδρομή του τρέχοντος έτους, από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής ΓΣ και μετά.
 9. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, όποιο μη ταμειακώς εντάξει μέλος καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές του, μαζί με τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, μπορεί να ενταχθεί και πάλι στα ταμειακώς εντάξει μέλη και να ανακτήσει την πρόσβασή του στο γραφείο και στον χώρο μελών της ιστοσελίδας του συλλόγου.
 10. Τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν συσσωρεύσει περισσότερες από δύο (2) οφειλόμενες συνδρομές, μπορούν να αιτηθούν (προφορικά ή γραπτά) στο ΔΣ την παραγραφή αυτών των συνδρομών τους, μόνον εφόσον εκφράσουν τη βούληση να καταβάλλουν τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Δια της παρούσης εξουσιοδοτείται το ΔΣ να αποφασίζει, θετικά ή αρνητικά, επί τέτοιων αιτήσεων. Σε περίπτωση θετικής απόφασης του ΔΣ, αυτή κοινοποιείται στον αιτούντα και στα υπόλοιπα μέλη ενώ η ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η απόφαση του ΔΣ.
 11. Το τέλος εγγραφής, η ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η ΓΣ, δέον να καταβάλλονται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου. Τυχόν τραπεζικά έξοδα του εμβάσματος επιβαρύνουν τον καταθέτη. Μπορεί όμως να καταβάλλονται και στον ταμία, μετρητοίς.
Άρθρο 3
Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων
 1. Κατά την έναρξη της ΓΣ και πριν από την εκλογή του προεδρείου της ΓΣ, το ΔΣ υποβάλει στο σώμα της ΓΣ την ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου. Η κατάσταση μπορεί να συμπληρωθεί και κατά τη διάρκεια της ΓΣ, πριν όμως από την έναρξη της ψηφοφορίας, με όσα μέλη προσέλθουν καθυστερημένα και καταβάλλουν τη συνδρομή τους. Η τελική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών, επισυνάπτεται ή εντάσσεται στο πρακτικό της ΓΣ, μαζί με την κατάσταση των παρόντων μελών.
 2. Ενστάσεις επί διαδικαστικών θεμάτων και προτάσεις μομφής κατά του προεδρείου της ΓΣ για παραβίαση των διατάξεων του Καταστατικού που αφορούν την διενέργεια της ΓΣ, υποβάλλονται γραπτώς στο προεδρείο της ΓΣ. Η ΓΣ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία δι' ανατάσεως των χεριών, καταρχήν αν η ένσταση ή η μομφή έχει βάση και πρέπει να συζητηθεί στη ΓΣ, και δευτερευόντως αν η σχετική ψηφοφορία θα γίνει μυστικά (με ψηφοδέλτιο) ή δι' ανατάσεως των χεριών. Σε περίπτωση πρόκρισης της μυστικής ψηφοφορίας, θα εκλέγεται δι' ανατάσεως των χεριών μια τριμελής εφορευτική επιτροπή (αν δεν έχει εκλεγεί ήδη για άλλο θέμα της ΓΣ).
 3. Σε περίπτωση καθαίρεσης μέλους του προεδρείου της ΓΣ με απόφαση του σώματος ή μετά από παραίτησή του, αυτό αντικαθίσταται από νέο μέλος κατόπιν προτάσεων από τα μέλη και εκλογής δι' ανατάσεως των χεριών.
 4. Το προεδρείο της ΓΣ μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες των ομιλιών, τη διάρκειά τους, τυχόν δευτερολογίες, απαντήσεις επί προσωπικού καθώς και άλλα διαδικαστικά θέματα κλπ που δεν ορίζονται στο Καταστατικό και στον ΕσΚαΛ.
 5. Στο πρακτικό της ΓΣ καταγράφονται συνήθως μόνο οι εισηγήσεις των θεμάτων και οι σχετικές αποφάσεις, εκτός αν κάποιο μέλος ζητήσει να καταχωρηθεί στο πρακτικό η άποψή του επί συγκεκριμένου θέματος ή εκτός αν κάποια άποψη συντελέσει στη λήψη απόφασης διαφορετικής από την αρχικά προτεινόμενη, κλπ.
Άρθρο 4
Εγγραφή Μελών
 1. Το ΔΣ, με τη λήψη της αίτησης εγγραφής, μπορεί να προχωρήσει σε έλεγχο των αναφερομένων στην αίτηση στοιχείων, να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο, να ζητήσει πληροφορίες από τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και γενικά να συγκεντρώσει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο τα στοιχεία που απαιτούνται για την επαλήθευση των όσων αναφέρονται στην αίτηση.
 2. Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους, απαιτείται η προσυπογραφή τουλάχιστον ενός τακτικού και ταμειακώς εντάξει μέλους του συλλόγου. Οποιοδήποτε τακτικό και ταμειακώς εντάξει μέλος του συλλόγου μπορεί να προτείνει και να προσυπογράφει αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, αφού πρώτα έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγραφής στον σύλλογο.
 3. Το ΔΣ μπορεί να απορρίψει, με αιτιολογημένη κρίση και απόφαση, την αίτηση εγγραφής νέου μέλους, εάν διαπιστώσει ότι:
  • δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζει το Καταστατικό.
  • τα στοιχεία της αίτησης είναι ψευδή ή ελλιπή.
  • δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ορθότητα των στοιχείων της αίτησης.
  • υπάρχει ιστορικό λαθροθηρίας ή ανοχής σε λαθροθηρία.
  • ο ενδιαφερόμενος δεν είναι μέλος αναγνωρισμένου κυνηγετικού συλλόγου (εκτός των εκτάκτων μελών όπου δεν απαιτείται).
  • ο ενδιαφερόμενος έχει καταφερθεί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εναντίον αναγνωρισμένων συλλόγων.
  • υπάρχουν άλλες αιτίες, κατά την κρίση του ΔΣ, που δεν έχουν προβλεφτεί εδώ.
 4. Σε περίπτωση αποδοχής από το ΔΣ της αίτησης εγγραφής ενός νέου μέλους, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει αναγραφεί στην αίτηση, μήνυμα εκ μέρους του ΔΣ, ότι η αίτησή του έγινε αποδεκτή και καλείται ο ενδιαφερόμενος:
  • να καταθέσει το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου.
  • να αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα μια πρόσφατη καθαρή φωτογραφία του προσώπου του.
  • να αποστείλει τυχόν άλλα στοιχεία που ήταν ελλιπή ή ασαφή στην αρχική αίτησή του.
  • να αποστείλει τη χειρόγραφη αίτηση, αν δεν έχει γίνει ήδη, με φαξ ή ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως.
 5. Αφού γίνει η επιβεβαίωση της κατάθεσης και παραληφθούν όσα άλλα στοιχεία ζητήθηκαν, ο γραμματέας του συλλόγου εγγράφει το νέο μέλος στον πίνακα των μελών και του αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα τους κωδικούς για την πρόσβασή του στο χώρο μελών της ιστοσελίδας του συλλόγου. Ακολούθως του αποστέλλει και οδηγίες για τον τρόπο και τους κανόνες χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των μελών του συλλόγου.
Άρθρο 5
Ιστοσελίδα Συλλόγου
 1. Ο σύλλογος διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία υπάρχουν αρχεία του συλλόγου, δημοσιεύονται έγγραφα, επιστολές, πληροφοριακό υλικό, κλπ.
 2. Η ιστοσελίδα διέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί διαδικτύου, πρόσβασης, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, κλπ.
 3. Το ΔΣ έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της ιστοσελίδας και για το υλικό που δημοσιεύεται. Το ΔΣ μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει κείμενα που υποβάλλονται με ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, αν θεωρήσει ότι δεν συνάδουν με τους σκοπούς και το πνεύμα του συλλόγου.
Άρθρο 6
Χώρος μελών στην ιστοσελίδα του συλλόγου
 1. Στην ιστοσελίδα του συλλόγου διατηρείται με ευθύνη του ΔΣ ένας χώρος αποκλειστικά και μόνο για τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου (στο εξής απλώς «μέλη»). Στο χώρο αυτόν η πρόσβαση των μελών είναι ελεγχόμενη και το κάθε μέλος έχει το δικό του όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password). Στο χώρο μελών, κατά την κρίση του ΔΣ, μπορεί να υπάρχουν οι καρτέλες όλων των μελών του συλλόγου, τα πρακτικά των συνελεύσεων, οι καταστάσεις ταμείου και συνδρομών, η ηλεκτρονική εσωτερική επικοινωνία των μελών του συλλόγου, φωτογραφίες από δράσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, κυνήγια, κλπ.
 2. Ο χώρος μελών στην ιστοσελίδα του συλλόγου είναι ένας ψηφιακός χώρος ενημέρωσης για όλα τα εσωτερικά θέματα του συλλόγου και για την ηλεκτρονική εσωτερική επικοινωνία των μελών. Είναι ο χώρος των καθημερινών μας συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων στα θέματα που μας ενώνουν, όπως το κυνήγι, η προστασία του περιβάλλοντος και τα συναφή θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς του συλλόγου. Ως τέτοιος χώρος, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον εποικοδομητικό διάλογο και την καλοπροαίρετη κριτική, όταν αυτά εκφράζονται με ευπρεπή και πολιτισμένο τρόπο.
 3. Η ηλεκτρονική εσωτερική επικοινωνία των μελών μπορεί να διεξάγεται με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (mailling list) ή με μορφή φόρουμ ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνεται πρόσφορος από το ΔΣ. Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες χρήσης της εσωτερικής επικοινωνίας που ορίζει το ΔΣ.
 4. Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να θέτει προς συζήτηση ή προς υλοποίηση ή απλά ενημερωτικά, οποιοδήποτε θέμα κρίνει ότι εμπίπτει στους σκοπούς και στο πνεύμα του συλλόγου. Το ΔΣ λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις και απόψεις των μελών που κατατίθενται στην λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατά τη λήψη των αποφάσεων.
 5. Το περιεχόμενο αλλά και οι τίτλοι των μηνυμάτων που αποστέλλονται δεν πρέπει να προκαλούν, να δημιουργούν λανθασμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις και να προσβάλλουν μέλη του συλλόγου ή τρίτα πρόσωπα και φορείς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπονται:
  • Η άμεση ή έμμεση (πχ μέσω αναφοράς σε ιστοσελίδα), δημοσίευση άσεμνου ή ρατσιστικού ή εν γένει παράνομου ή αντίθετου με τα χρηστά ήθη περιεχομένου.
  • Η προώθηση πολιτικών ή θρησκευτικών οργανώσεων, ομάδων και κομμάτων, που δεν έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι και το περιβάλλον.
  • Η άμεση ή έμμεση διαφήμιση, η προβολή και η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Η αναφορά σε παραβατικές συμπεριφορές, ιδίως λαθροθηρίας, χωρίς την ταυτόχρονη και σαφή καταδίκη τους.
  • Η προσωπική επίθεση προς άλλα μέλη του συλλόγου καθώς και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις και διαξιφισμοί.
  • Η ατεκμηρίωτη καταγγελία (συκοφαντία) κατά μελών ή οργάνων του συλλόγου, καθώς και τρίτων προσώπων, οργανώσεων, φορέων, κλπ.
  • Η χρήση απρεπών, προσβλητικών ή υβριστικών εκφράσεων καθ΄ οποιουδήποτε, είτε μέλους του συλλόγου, είτε τρίτου προσώπου ή φορέα.
  • Η ειρωνεία και τα υπονοούμενα για προσωπικές ιδιαιτερότητες και καταστάσεις, οποιασδήποτε μορφής.
  • Η αποστολή μηνυμάτων με παραπλανητικό τίτλο, ή τίτλο που δεν έχει σχέση με το υπόλοιπο μήνυμα ή χωρίς τίτλο.
  • Η αποστολή πονηρά προκλητικών, σκόπιμα ανόητων ή επιτηδευμένα εκτός θέματος θέσεων και απόψεων με πρόθεση να προκαλέσει τα υπόλοιπα μέλη ή να επιφέρει διαταραχή στην διαδικτυακή συζήτηση κλπ.
  • Η χρήση λατινικών χαρακτήρων (greeklish) για τη σύνταξη Ελληνικών κειμένων, καθώς και η χρήση μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων.
 6. Γενικά τα μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε τα μηνύματά τους να είναι κατά το δυνατό συντεταγμένα σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής γλώσσας και να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά από τα υπόλοιπα μέλη. Ο τίτλος του κάθε μηνύματος πρέπει να προϊδεάζει για το περιεχόμενο. Καλόν είναι το κείμενο, ιδίως αν είναι μεγάλο, να είναι χωρισμένο σε παραγράφους, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο.
 7. Το ΔΣ, ως διαχειριστής της ιστοσελίδας του συλλόγου και του χώρου μελών, μπορεί να επεμβαίνει, τηλεφωνικά ή μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή δημοσίως, κατά την κρίση του, όταν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας και επικοινωνίας. Η επέμβαση του ΔΣ μπορεί να γίνει μετά από εύλογη αντίδραση άλλου μέλους ή αυτεπάγγελτα.
 8. Η επέμβαση του ΔΣ μπορεί να γίνει καταρχήν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τους παρακάτω τρόπους:
  • Προφορική ενημέρωση προς το μέλος ότι υπερέβη τα εσκαμμένα.
  • Επίπληξη του μέλους και προειδοποίηση για αυστηρότερες ποινές.
  • Δημόσια επίπληξη του μέλους και προειδοποίηση για αυστηρότερες ποινές.
  • Διαγραφή του επίμαχου υλικού (κειμένου, εικόνων, κλπ).
  • Κλήση σε απολογία, όπου θα αναφέρεται ρητά η αιτιολογία και θα ορίζεται προθεσμία απάντησης.
 9. Το ελεγχόμενο μέλος οφείλει να τεκμηριώσει ή να ανασκευάσει τα επίμαχα κείμενα ή συμπεριφορές και να αποδείξει ότι δεν παραβιάζει τα εσκαμμένα. Σε περίπτωση που το κληθέν προς απολογία μέλος δεν ανταποκριθεί και δεν απαντήσει εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή η απάντησή του κριθεί ανεπαρκής ή συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά, τότε το ΔΣ κατά την κρίση του μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας και διασφάλισης της ασφάλειας και της ηρεμίας του χώρου μελών. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, κατά την κρίση του ΔΣ, τα παρακάτω:
  • Διακοπή της πρόσβασης του μέλους στον χώρο μελών, για όσο διάστημα κριθεί σκόπιμο.
  • Πρόταση προς την επόμενη ΓΣ για τη διαγραφή του μέλους.
 10. Σε κάθε περίπτωση, το μέλος στο οποίο επιβάλλονται οι παραπάνω ποινές, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το ΔΣ να τεθεί το θέμα στην επόμενη γενική συνέλευση προς άρση ή αναστολή των επιβληθέντων ποινών, εκτός της περίπτωσης που το θέμα παραπέμπεται ήδη από το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 7
Ασφάλεια Στοιχείων - Εμπιστευτικότητα
 1. Κάθε μέλος του συλλόγου, με την εγγραφή του και για όσο διάστημα παραμένει ως ταμειακώς εντάξει μέλος του συλλόγου, αποκτά όνομα χρήστη (username) και προσωπικό κωδικό (password) για την πρόσβασή του στο χώρο μελών της ιστοσελίδας και στην εσωτερική επικοινωνία των μελών. Συνίσταται, ο κωδικός πρόσβασης να αλλάζεται τακτικά και ιδίως μετά από χρήση σε κοινόχρηστο υπολογιστή ή σε υπολογιστή όπου εργάζονται τρίτοι, κλπ.
 2. Ολόκληρο το περιεχόμενο του χώρου μελών, τα μηνύματα της εσωτερικής επικοινωνίας των μελών, συζητήσεις, κείμενα, αποφάσεις, σχέδια δράσεων, εμπιστευτική πληροφόρηση, προγραμματιζόμενες ενέργειες του συλλόγου, στοιχεία των μελών του συλλόγου, φωτογραφίες, κλπ, είναι αυστηρά εμπιστευτικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συλλόγου και αφορούν μόνο και αποκλειστικά τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου.
 3. Απαγορεύεται αυστηρώς η γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα (εκτός των ταμειακώς εντάξει μελών) ή άλλους φορείς, καθώς και η αναδημοσίευση σε άλλα μέσα, ιστοσελίδες, κλπ, με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μή, οποιασδήποτε πληροφορίας, ακόμα και αποσπασματικά, από το χώρο των μελών.
  Τυχόν παραβίαση της εμπιστευτικότητας του χώρου μελών, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και αντικαταστατική συμπεριφορά.
 4. Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων του χώρου μελών, συνεχίζει να ισχύει και υπερτερεί της τυχόν αποχώρησης ή διαγραφής μέλους. Μέλος του οποίου η πρόσβαση στο χώρο μελών έχει διακοπεί, λόγω αποχώρησης ή διαγραφής ή με απόφαση του ΔΣ, δεν δικαιούται να κατέχει και να κάνει χρήση αρχείων και στοιχείων του χώρου μελών που περιήλθαν στην κατοχή του κατά την περίοδο που ήταν ταμειακώς εντάξει μέλος του συλλόγου.
 5. Σε περίπτωση που απαιτείται ή ζητηθεί η αναδημοσίευση ή η γνωστοποίηση σε τρίτους, στοιχείων από τον χώρο μελών, πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια κατόπιν απόφασης του ΔΣ. Αν πρόκειται για μήνυμα άλλου μέλους, εκτός από την άδεια του ΔΣ, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του αρχικού συντάκτη.
 6. Τα ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία του συλλόγου και της ιστοσελίδας, διαχειρίζονται από τον γραμματέα του συλλόγου ή από άλλο μέλος του ΔΣ ή του συλλόγου. Η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί και σε τρίτο πρόσωπο εκτός συλλόγου, επ' αμοιβή, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο μέλος με τις απαραίτητες γνώσεις και διαθέσιμο χρόνο.
 7. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, σε περίπτωση που διαπιστώσει εν λειτουργία προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων, εισβολής παράνομων χρηστών, παράνομες αντιγραφές αρχείων κλπ με κακόβουλο και ύποπτο τρόπο, μπορεί να λαμβάνει άμεσα μέτρα διακοπής της πρόσβασης και λειτουργίας της ιστοσελίδας, αφού ενημερώσει σχετικά τα μέλη του ΔΣ με όποιον τρόπο κρίνει προσφορότερο. Η διακοπή αυτή θα είναι πρόσκαιρη, μέχρι αποκαταστάσεως της ασφάλειας της ιστοσελίδας, τα δε μέλη θα ενημερώνονται αμέσως μόλις καθίσταται εφικτό.
Άρθρο 8
Ομάδες Εργασίας (ΟΕ)
 1. Το ΔΣ και η ΓΣ, με αποφάσεις τους, μπορούν να ιδρύουν Ομάδες Εργασίες (ΟΕ) αποτελούμενες από μέλη του συλλόγου για συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν ή για πάγια θέματα του συλλόγου. Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ορίζουν τουλάχιστον:
  • το αντικείμενο της ομάδας,
  • το διαθέσιμο χρόνο για να ολοκληρώσει το έργο της (ή αορίστου χρόνου),
  • τον συντονιστή-επικεφαλή της ομάδας και υπεύθυνο για την επικοινωνία με το ΔΣ,
  • τα μέλη που εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον να στελεχώσουν την ομάδα.
 2. Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορεί να ορίζουν μεταξύ τους έναν αναπληρωτή του συντονιστή ή/και βοηθούς του σε επιμέρους τομείς δράσεων της ομάδας. Μπορεί να κάνουν αποδεκτά και άλλα μέλη που εκδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον για να ενταχθούν στην ομάδα. Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από μια ομάδα με απλή δήλωσή του προς τον συντονιστή. Η αποδοχή ή αποχώρηση μελών από μια ομάδα πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί στο ΔΣ.
 3. Με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ, μετά από πρόταση του συντονιστή κάποιας ομάδας, μπορεί να ορίζονται και εξωτερικοί συνεργάτες, μή μέλη του συλλόγου, ως μέλη κάποιας ομάδας, με συγκεκριμένα καθήκοντα που θα μνημονεύονται στην απόφαση.
 4. Για την εύρυθμη λειτουργία της κάθε ομάδας, ο συντονιστής της ή άλλο μέλος που έχει οριστεί από τον ίδιο, κρατάει ιστορικό των βασικότερων πεπραγμένων της, το οποίο κοινοποιεί στο ΔΣ, περιοδικά αλλά και συνολικά με τη διάλυση της ομάδας.
 5. Οι ΟΕ δεν λαμβάνουν αποφάσεις επ' ονόματι του συλλόγου, παρά μόνο εισηγούνται σχετικά στο ΔΣ. Τυχόν αποφάσεις ή δηλώσεις του συντονιστή, δεν δεσμεύουν τον σύλλογο, παρά μόνο κατόπιν έγκρισής τους από το ΔΣ ή τη ΓΣ. Για τυχόν επαφές και συμφωνίες με τρίτους, πρέπει να είναι ενήμερο το ΔΣ και να έχει αποφασίσει εκ των προτέρων επί τούτου.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής σε ΟΕ έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου. Ρόλο συντονιστή μπορεί να αναλάβει κάποιος αφού πρώτα έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγραφής στον σύλλογο.
 7. Μια ομάδα διαλύεται, αυτοδίκαια ή κατόπιν απόφασης του ΔΣ ή της ΓΣ, όταν:
  • ολοκληρώσει το έργο για το οποίο ιδρύθηκε,
  • το αντικείμενο της ομάδας δεν υφίσταται πλέον,
  • έχει παρέλθει η χρονική διάρκειά της, όπως ορίστηκε στην ιδρυτική της απόφαση και δεν έχει ανανεωθεί,
  • έχει ατονήσει η ομάδα και δεν παράγει έργο,
  • έχουν αποχωρήσει σχεδόν όλα τα μέλη της ή/και ο συντονιστής,
  • δεν ενημερώνει το ΔΣ για την πρόοδο των εργασιών,
  • υφίστανται άλλοι λόγοι που θα μνημονεύονται στη σχετική απόφαση.
  Σε περίπτωση διάλυσης μιας ομάδας με απόφαση του ΔΣ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών της, τα μέλη μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης στην επόμενη ΓΣ.
 8. Η χρηματοδότηση των δράσεων των ομάδων γίνεται από τον προϋπολογισμό του συλλόγου, κατόπιν εισήγησης του συντονιστή και απόφασης του ΔΣ και εφόσον προβλέπονται τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του συλλόγου.
Άρθρο 9
Εξερχόμενα έγγραφα, απόψεις του Συλλόγου
 1. Επιστολές, δελτία τύπου και οποιοδήποτε εν γένει επίσημο έγγραφο του συλλόγου μπορεί να αποστέλλεται με έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συλλόγου.
 2. Όλα τα επίσημα έγγραφα του συλλόγου, είτε έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες είτε πρόκειται για ανοιχτή επιστολή ή δελτίο τύπου, είτε αποστέλλονται εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία του συλλόγου και να υπογράφονται από τον πρόεδρο (ή τον αντιπρόεδρο) και τον γραμματέα. Τα έγγραφα αυτά εκφράζουν την επίσημη θέση του συλλόγου και πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν την αποστολή τους με σχετική απόφαση του ΔΣ. Η συνεννόηση μεταξύ των μελών του ΔΣ για την έγκριση, μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και να επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
 3. Σε περίπτωση τυπικών απαντήσεων, ευχαριστήριων επιστολών, διευκρινιστικών απαντήσεων, κλπ, τα σχετικά κείμενα μπορούν να συντάσσονται και να αποστέλλονται υπογεγραμμένα από τον γραμματέα ή τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος φροντίζει να κρατά ενήμερα τα μέλη του ΔΣ.
O Πρόεδρος


Μπατσέλας Θωμάς
Ο Γ.Γραμματέας


Παπαϊωάννου Νικόλαος


Σημείωση: Πρόκειται για την τελευταία αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού μας που ψηφίστηκε από τη ΓΣ το 2013.